| نامنظمې کډوالۍ ته نه ووایی

نامظمې کډوالۍ

د دولت له قوانینو، د دولتونو ترمنځ قوانینو او نړیوالو قوانینو سره په تکړ کې هره کډوالي غیر قانوني کډوالي بلل کیږي او هر هغه