ویدیو ها

1 / 6
1

10/10/2019
2

در این گزارش، فرشته (نام مستعار) از آزارواذیت جنسی می‌گوید که از سوی پدرکلانش متقبل شده است.

20/08/2019
3

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت سوم

07/08/2019
4

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت دوم

07/08/2019
5

طالبان در قطر به خاطر گفتگو های صلح قسمت اول

02/08/2019
6

روز اول گفتگو های صلح افغانستان با طالبان

02/08/2019