وزارت شهرسازی و اراضی در مکتوب‌های جداگانه، دلاور مزاری و شیرشاه هوتک را به عنوان رئیس ولایتی شهرسازی و اراضی در بلخ، در یک بست گماشته است. آقایان مزاری و هوتک در عین حال مدعی‌اند که هر دو رئیس قانونی این اداره‌اند.

بر اساس رونوشتی از «سند اجراآت متعلقۀ مأمورین وزارت شهرسازی و ارضی» که در اختیار سلام‌وطندار قرار گرفته، با ادغام ادارۀ اراضی با وزارت شهرسازی و مسکن که پس از آن وزارت شهرسازی و اراضی به وجود آمد، بورد کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به درخواست‌نامۀ شمار «۱۲۱۹۰۱» مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ وزارت شهرسازی و مسکن فیصله کرده که ۲۶ رئیس ولایتی شهرسازی و ۶ رئیس ادارۀ اراضی که از طریق «پروسۀ رقابت آزاد/TAGHIR/CBR » استخدام شده بودند بنابر «مشابهت لایحۀ وظایف» می‌توانند به بست‌های شهرسازی و اراضی ولایتی منتقل شوند.

چون دلاور مزاری از طریق این پروسه، پیش از این به عنوان رئیس ولایتی شهرسازی استخدام شده، با حفظ «حقوق و امتیازات» در تشکیل سال ۱۳۹۹ به عنوان رئیس ولایتی شهرسازی و اراضی و ولایت بلخ از تاریخ ۶/۸/۱۳۹۹ گماشته شده است. در «سند اجراآت متعلقۀ مأمورین وزارت شهرسازی و ارضی «امضای محمود کرزی، وزیر شهرسازی و اراضی» موجود است.

اما در نامۀ پیشنهادی شمارۀ ۱۳۸ وزارت شهرسازی و اراضی که به ریاست جمهوری نوشته، «مطابق تشکیل سال ۱۳۹۹ این وزارت»، حکم منظوری شیرشاه هوتک به عنوان رئیس شهرسازی و اراضی ولایت بلخ با معاش ۱۵۰ هزار افغانی، مطالبه شده و در پای آن نیز امضای محمود کرزی به چشم می‌خورد. ریاست جمهوری در پاسخ به این پیشنهاد، منظوری آقای هوتک را با معاش ماهوار یک‌صدوبیست هزار افغانی، تأیید کرده است.

ریاست جمهوری همچنان نگاشته است که «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی» مؤظف است نامزد واجد شرایط در بست یادشده را ظرف سه ماه از طریق رقابت آزاد تشخیص و برای منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد کند.

شیرشاه هوتک می‌گوید که بر اساس پیشنهاد وزارت شهرسازی و اراضی و منظوری محمداشرف غنی، رئیس جمهور، رئیس ولایتی ادارۀ شهرسازی در ولایت بلخ است.

دلاور مزاری در عریضه‌یی که به ادارۀ ریاست عمومی خدمات ملکی نگاشته، گفته است که او رئیس برحال و قانونی ریاست ولایتی کمیسیون شهرسازی است و تقرری شیرشاه هوتک در عین بست باید کارشناسی حقوقی شود. در نامه‌یی که به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹ از ادارۀ خدمات ملکی به وزارت شهرسازی فرستاده شده، آمده است که در صورت صحت ادعای آقای مزاری، «تقرر سرپرست در بست دارای متصدی، خلاف قانون بوده و مجوز قانونی ندارد.»

در حال حاضر، شیرشاه هوتک کرسی ولایتی ریاست شهرسازی و اراضی بلخ را اشغال کرده و دلاور مزاری در اعتراض به آن در برابر ساختان ولایت بلخ خیمۀ تحصن برپا کرده است. فرهاد عظیمی، والی بلخ به سلام‌وطندار می‌گوید که این موضوع را با وزارت شهرسازی و اراضی شریک ساخته‌اند و پس از روشن‌شدن تصمیم این وزارت، یکی از این افراد به عنوان رئیس ادارۀ شهرسازی و اراضی ولایت بلخ معرفی خواهد شد.

وزارت شهرسازی و اراضی در پیوند به این قضیه تاکنون واکنش نشان نداده است.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: