قطع و قاچاق جنگلات کنر؛ طالبان باید جلو آن را بگیرند

شماری از باشند‌ه‌گان کنر با ابراز نگرانی می‌گویند که جنگل‌زدایی و قاچاق چوب در این ولایت هم‌چنان ادامه دارد. آنان می‌افزایند که در گذشته نگرانی‌های‌شان را دربارۀ جنگل‌زدایی با مقام‌های وقت در میان گذاشته بودند؛ اما آنان هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندادند.