خالی‌ای که پر نمی‌شود؛ نگاهی به ناداری در تکسی‌های شهری

این روزها، بی‌گمان از بدترین روزهای زندگی شهروندان افغانستان در دو دهه‌ی گذشته، است؛ روزهایی که با ناامیدی، رنگ‌های پریده‌ و لب‌های زنگ‌بسته‌ی میلیون‌ها گرسنه و «دست‌های پینه‌بسته‌ی خالی از پول» کارگران روزمزد، تلوتلوخوران خود را به شب می‌رساند؛ روزهایی که به هر شکلی شهروندان را در تنگنای این‌جابودن قرار داده و پیوسته در زندان نداشتن‌ها، روان شان را می‌خورد.

مؤسسه‌ی اکتید در جوزجان برای نزدیک به ۵ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع کرد

مسئولان دفتر اکتید در جوزجان، می‌گویند که با هم‌کاری مالی دفتر یونیسف و در هم‌آهنگی با ریاست معارف جوزجان، برای نزدیک به ۵ هزار دانش‌آموز در صنف‌های اول محلی و تسریعی، مواد آموزشی توزیع کرده اند.