کارشناسان از نهادینه‌شدن فرهنگ نرفتن دانش‌آموزان دختر به مکتب نگران‌اند

به‌دنبال بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم، شماری از کارشناسان آموزش و پرورش می‌گویند که ادامۀ این وضعیت پیامدهای منفی اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت. آنان با نگرانی می‌افزایند که بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه در کنار این‌که دانش‌آموزان را در آیندۀ نامعلوم قرار می‌دهد، به پیش‌رفت جامعه نیز آسیب می‌‌زند.

کم‌بود کتاب در هلمند دانش‌آموزان را با مشکل روبه‌رو کرده است

شماری از دانش‌آموزان در هلمند می‌گویند که ام‌سال به‌دلیل کم‌بود کتاب با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند.  آنان می‌گویند در یک صنف درسی که بالاتر از ۵۰ دانش‌آموز در آن درس می‌خوانند، تنها ۱۰ جلد کتاب موجود بود و این امر بر روند درسی دانش‌آموزان تأثیر منفی گذاشته است.