کشاورزان در ارزگان به جای کاشت «خشخاش» به کاشت «زیره» رو آورده اند

پس از ممنوعیت کاشت خشخاش از سوی امارت اسلامی، کشاورزان زیادی در ارزگان به کاشت زیره رو آورده اند. شماری از این کشاوزان، می گویند با این که بهای زیر از کوکنار کم‌تر است؛ اما نسبت به دیگر کاشت‌های مجاز درآمدی خوبی دارد.