۳۳ هزار کودک در ۲۰ سال گذشته در افغانستان کشته و معلول شده‌اند

همزمان با خروج کامل نیروهای بین‌المللی، سازمان نجات کودکان می‌گوید، نزدیک به ۳۳ هزار کودک در طول ۲۰ سال گذشته در افغانستان کشته و معلول شده‌اند که این رقم نشان می‌دهد به‌گونۀ اوسط در هر ۵ ساعت یک کودک کشته یا معلول شده است. این سازمان می‌گوید، رقم یادشده درون‌بینی ویرانگری از هزینه‌هایی ارایه می‌کند…