سیلاب‌زدگان در شماری از ولایت‌ها از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات نخستین زندگی شکایت دارند

هم‌زمان با نگرانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ویران‌شدن بیش از ۱۰ هزار خانه در اثر سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در افغانستان، شماری از سیلاب‌زدگان در ولایت‌ها، می‌گویند با این که هفته‌ها از سرازیرشدن سیلاب‌های ویران‌گر در ولایت‌ شان می‌گذرد؛ اما هنوز به سرپناه، آب آشامیدنی، غذا و دیگر امکانات نخستین زندگی دست‌رسی ندارند.

سیلاب‌زدگان در غور و بغلان از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات نخستین زندگی شکایت دارند 

هم‌زمان با نگرانی‌های جهانی از وضعیت سیلاب‌زدگان در افغانستان، آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها در بغلان و غور از دست‌رسی‌نداشتن به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه شکایت کرده و می‌گویند که نهادهای مسئول آنان را به حال خود رها کرده‌ اند.

بیماران زن در پروان و پنجشیر از کم‌بود امکانات درمانی در بخش درمان بیماری‌های دندان شکایت دارند

شماری از بیماران در پروان و پنجشیر، با شکایت از کم‌بود امکانات درمانی در بخش درمان بیماری‌های دندان، می‌گویند که دست‌رسی‌نداشتن به امکانات درمانی در شفاخانه‌های ولایتی این دو ولایت سبب شده است که بیماران برای درمان بیماری‌های دندان شان به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند.

شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا

به ولایت پکتیا هنوز براساس سروی ۴۰ سال پیش امکانات داده می‌شود

نماینده‌گان شورای ولایتی و فعالان مدنی پکتیا می‌گویند که این ولایت براساس جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود مرکز حوزۀ جنوب‌شرق کشور به‌شمار می‌رود. اما امکاناتی که به پکتیا داده می‌شود، براساس سروی جمعیت ۴۲ سال است که این مقدار امکانات برای ارایۀ خدمات به جمعیت کنونی این ولایت بسنده نیست.