| به مهاجرت نامنظم نه بگویید

مهاجرت نامنظم؛ جوانی که دو همراهش در تیراندازی سربازان مرزی ایران کشته شدند

احمد که پس از وخامت اوضاع امنیتی، سه سال پیش افغانستان را به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی ترک کرده بود می‌گوید، آن زمان چگونه فریب حرف‌های قاچاقبری را خورد که می‌گفت با یک چشم بر ‌هم‌‎‌زدن آنان را به اروپا می‌رساند.