باشندگان ولسوالی پاتوی دایکندی به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند

باشندگان ولسوالی پاتوی دایکندی، با شکایت از کم‌بود مرکز درمانی در ده‌ها روستای این ولسوالی، می‌گویند که به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ‌ندارند. به گفته‌ی آن‌ها، در این ولسوالی تنها دو مرکز صحی وجود دارد که یکی از آن‌ها حتا ساختمان ندارد.

رفتن رسانه‌های چاپی از میدان خبرنگاری؛ اکنون سه رسانه‌ی چاپی آزاد فعالیت دارد

رسانه‌های چاپی آزاد به ویژه روزنامه‌ها که یکی از میدان‌های اصلی و مهم فعالیت‌ خبرنگاری است، بیش‌تر آن پس از فروپاشی جمهوری در افغانستان، از چاپ‌خانه‌ها زدوده شده و تنها به نشر الکترونیکی بسنده کرده است. در این میان، کم‌تر از شمار انگشتان یک دست رسانه‌های چاپی آزاد فعال است.