بیش از ۳۰۰۰ کانتینر کالای بازرگانان افغان در بندر کراچی متوقف است

سخن‌گوی وزارت صنعت‌وتجارت، می‌گوید که سرپرست این وزارت با وزیر امور خارجه‌ی حکومت موقت پاکستان، در باره‌ی مشکلات ترانزیتی دو کشور و توقف بیش از ۳۰۰۰ کانتینر کالای بازرگانی بازرگانان افغان در بندر کراچی، گفت‌وگو کرده است.