آغاز کارزار نهال‌شانی در لغمان؛ ۲۰ هزار اصله نهال غرس می‌شود

با نزدیک‌شدن سال ۱۴۰۳، کارزار نهال‌شانی در لغمان آغاز شده است. محمدولی محسن، رییس زراعت، آبیاری و مالداری لغمان، می‌گوید که در جریان کارزار غرس نهال، ۲۰ هزار اصله نهال در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت غرس و برای نگه‌داری و حفاظتِ پس از غرس، نیز توجه جدی خواهد شد.

بیش از ۲۵ میلیون اصله نهال ام‌سال در سراسر کشور غرس می‌شود

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و کمیتۀ ملی نهال‌شانی امروز (چهارشنبه، بیستم حوت/اسفند) با برگزاری برنامه‌یی کارزار ملی نهال‌شانی را آغاز کردند.

شاه‌زمان میوندی، رئیس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و رئیس کمیتۀ ملی نهال‌شانی می‌گوید که ام‌سال بیش از ۲۵ میلیون اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شود.