برگزاری رقابت اسکی از سوی دختران بامیانی برای پشتی‌بانی از «روز جهانی آموزش»

در آستانۀ روز جهانی آموزش، دختران بامیانی برای پشتی‌بانی از این روز رقابت اسکی برگزار کرده‌اند. ۲۴ جنوری روز جهانی آموزش است. این رقابت اسکی با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ، مرکز آموزشی لنکن و باشگاه ورزشی عقاب، در این بامیان راه اندازی شده است.