پکتیکای محروم از برق؛ شهر شرنه هیچ‌‌گونه برق دولتی ندارد

شماری از باشنده‌گان شهر شرنه، مرکز پکتیکا از نبود برق شکایت می‌کنند و می‌گویند که تاکنون به هیچ‌گونه برق دست‌رسی نداشته‌اند. آنان می‌‌افزایند که به‌دلیل نبود برق، کارهای تجارت و صنعت در حال توقف است و بسیاری از اداره‌های دولتی و شفاخانه‌ها نمی‌توانند به موقع خدمات ارائه کنند که در نتیجه مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.