بازسازی شاه‌راه کابل_کندهار؛ مسافران و رانندگان: رفت‌وآمد بسیار خسته‌کننده و دشوار شده است

محمدجمشید، جوانی که پس از سفر چهارساعته تازه به ایستگاه غزنی رسیده، خستگی سفر را از چهره و بکس سفری خاک‌آلودش می‌توان دریافت. جمشید می‌گوید که رفت‌وآمد از غزنی تا کابل، بسیار خسته‌کننده، طولانی و دشوار شده است.