کشاورزان در پروان: گیاهان هرزه به کشت‌زارهای ما آسیب زده است

مبشر ۵۰ساله، باشنده‌ی روستای «قمچاق» ولسوالی سیاه‌گرد پروان که ۵۰ جریب زمین کشاورزی دارد، در دو فصل گندم، جواری و جو می‌کارد. او از روییدن گیاهان هرزه در کشت‌زارهایش نگران است و می‌گوید در کنار این که بخشی از حاصلاتش را برای مزد خیشاوه‌ی گیاهان هرزه می‌پردازد، کشت‌زارهایش نیز آسیب می‌بیند.