میزان کاشت کچالو در لغمان افزایش یافته است

شماری از کشاورزان در لغمان، می‌گویند که مناسب‌بودن آب‌وهوای این ولایت به کاشت گونه‌های سبزی، سبب شده است که میزان علاقه‌‌مندی کشاورزان به کاشت کچالو افزایش یابد و بیش‌تر کشاورزان در زمین‌های شان کچالو بکارند.