کودک ناپدیدشدۀ افغان در جریان عملیات تخلیه از میدان‌هوایی کابل به اقاربش تسلیم شد

کودک افغان که در جریان عملیات تخلیه در میدان‌هوایی کابل به یک سرباز آمریکایی تحویل و سپس ناپدید شده بود، روز گذشته در کابل به اقاربش سپرده شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است، این کودک سهیل احمدی نام دارد و در دو ماهه‌گی به تاریخ ۱۹ آگست سال گذشتۀ میلادی، در میدان‌هوایی کابل ناپدید شد.