«کنفرانس ملی کار» در جریان ماه جاری در افغانستان برگزار می‌شود

مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی، روز یک‌شنبه، ۱۶ ثور، از «روز جهانی کارگر» در کابل گرامی‌داشت کردند. مسئولان در این وزارت، می‌گویند که به هدف بررسی علت‌های بی‌کاری و جست‌وجوی راه‌کارها برای رسیدگی به چالش‌های بی‌کاری در افغانستان، «کنفرانس ملی کار» را در جریان ماه جاری در کشور برگزار می‌کنند.