بریتانیا ۵۰ میلیون پوند به مردم افغانستان کمک می‌کند

بریتانیا مبلغ ۵۰ میلیون پوند معادل ۶۸ میلیون دالر کمک بشردوستانه به مردم افغانستان را اعلام کرده است. وزیر خارجۀ بریتانیا گفته این مبلغ قرار است در زمستان پیش‌رو برای پشتی‌بانی از افراد آسیب‌پذیر به مصرف برسد. با این مبلغ، برای قربانیان خشونت‌های جنسیتی و کودکان غذا، مواد ضروری پزشکی، سرپناه و لباس گرم تهیه خواهد شد.