با افزایش بهای مواد غذایی، وزن نان کاهش یافته است

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که پس از تسلط امارت اسلامی و افزایش بهای مواد غذایی و سوخت، اکنون در وزن و بهای یک قرص نان هم در مقایسه با گذشته تغییراتی به‌میان آمده است. آنان تأکید می‌کنند که در هفته‌های پسین وزن نان کاهش یافته است.