افزایش کودکان کار در بلخ؛ «روز پنجاه-صد افغانی کار می‌کنم، خرج خانه سر خودم است»

به دنبال بلندرفتن گراف بی‌کاری و فقر در بلخ، کودکان کار در خیابان‌های شهر مزارشریف، مرکز این ولایت، به گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است؛ کودکانی که جای بودن در جهان کودکانه‌ی شان، از روی ناچاری، بار تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های شان را به دوش می‌کشند.

رشد بی‌رویه‌ی کار کودک در فاریاب؛ «مادرم میگه مکتب نرو، کار بکن!»

خشک‌سالی‌های پی‌هم در سه سال گذشته در شماری از ولایت‌های افغانستان، افزایش نرخ بی‌کاری و ناداری که به دنبال فروپاشی جمهوری دامن‌گیر مردم شده، نان‌در‌آوردن را به باری سنگین برای خانواده‌ها بدل کرده که در شماری از خانواده‌ها، پدران این بار را با کودکان شان قسمت می‌کنند؛ چیزی که رشد چشم‌گیر کار کودک را در پی داشته و دارد.