هیئتی از ملل متحد برای ارزیابی کارهای یوناما به کابل آمده است

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، می‌گوید که هیئتی از کمیته‌ی مشورتی امور مالی و اداری سازمان ملل متحد، برای ارزیابی کارهای یوناما به کابل آمده است. در همین حال، وزارت امور خارجه‌، با پخش خبرنامه‌ای گفته که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت با هیئت کمیته‌ی مشورتی امور مالی و اداری سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرده است.