فدراسیون صلیب سرخ و هلال‌احمر افغانی بر ایجاد کارشیوه‌‌ی درازمدت برای کمک به افغانستان توافق کردند

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌‎احمر (IFRC)، به تازگی با پخش گزارشی از بدترشدن وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده و تأکید کرده که بودجه و زمان نیز رو به تمام‌شدن است.