کارمندان ترافیک ننگرهار: هفت ماه می‌شود معاش نگرفته‌ایم

مدیریت ترافیک ننگرهار برای تنظیم رفت‌وآمد موترها ۱۰۲ کارمند دارد. کارمندان این اداره می‌گویند که از هفت ماه به‌ این‌سو حقوق دریافت نکرده‌اند. آنان می‌افزایند که بیش از ۱۰ ماه بدل‌اعاشۀ شان هم‌چنان پرداخت نشده است.