دایکندی؛ حدود ۱۵۰۰ خانواده در ده روز گذشته در پی درگیری‌ها در پاتو بی‌جا شده‌اند

این باشندۀ سرتگاب می‌گوید که به‌دلیل نرسیدن تجهیزات نظامی از سوی ادارۀ محلی دایکندی به نیروهای خیزش مردمی، ساحۀ سرتگاب به تصرف جنگ‌جویان طالبان درآمده است. به گفتۀ رحمت، جنگ‌جویان طالبان در ساحۀ سرتگاب حدود ۵۰ حویلی مسکونی را ماین‌‌گذاری و منفجر کرده‌اند.