آگاهان نسبت به نتیجه‌دهی نشست دوحه در باره‌ی افغانستان نگاه دوگانه دارند

به تاز‌گی استفان دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد، از برگزاری نشستی در باره‌ی افغانستان در دوحه‌، پایتخت قطر، با حضور نمایندگان کشورهای مختلف خبر داده است. این نشست که انتظار می‌رود نماینده‌ای از امارت اسلامی نیز در آن شرکت کند، قرار است در روزهای هژدهم و نوزدهم فبروری برگزار شود.

به بهانه‌ی روز جهانی مادر؛ نگاهی به پارادوکس ارزش‌گذاری به زن در افغانستان

در کنار جداسازی جنسیتی و تفاوت در ارزش‌گذاری میان مردان و زنان در افغانستان، جداسازی میان زنان نیز، در هر دو سطح باوری و کنش‌گری در شهروندان وجود دارد که داشتن باور یگانه در برابر زن را برای آن‌ها ناممکن کرده است. در این جا، از یک سو، تقدس‌گرایی به زن -که این جا هدف مادر است- وجود دارد که بهشت زیر پای آن‌ جا گرفته و در سوی دیگر، زن -موجودی جدا از مادر- جنس دوم در نظر گرفته شده و از سوی جامعه و سازمان‌ها، بخش مهمی از حقوق اساسی شان که به دلیل انسان‌بودن دارا اند، از آن‌ها گرفته شده است.