نُه میلیون شهروند افغانستان با خطر قحطی روبه‌رو اند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) با پخش اعلامیه‌یی هشدار داده که بحران بشری در افغانستان در حال افزایش است و گرسنه‌گی در این کشور به سطح بی‌پیشینه رسیده است. بابر بلوچ، سخنگوی این نهاد گفته است که حدود ۲۳ میلیون شهروند افغانستان با گرسنه‌گی روبه‌رو اند و از این میان نُه میلیون تن را خطر قحطی تهدید می‌کند.