اشتراک‌کنندگان در نمایش‌گاه بهاری محصولات زراعتی، آن را پردست‌آورد خواندند

میله‌ی دهقان و سی‌ومین نمایش‌گاه چهارروزه‌ی بهاری محصولات زراعتی سال ۱۴۰۳ که چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، ۱۲ ثور، در بادام‌باغ کابل گشایش یافته بود، امروز به پایان رسید. شماری از اشتراک‌کنندگان در این نمایش‌گاه، با خرسندی از برگزاری آن، می‌گویند که توانسته اند از بازرگانان داخلی و بیرونی، سفارش‌هایی را دریافت کنند.