سهمیه‌ی معلولان در اداره‌های دولتی غزنی نادیده گرفته شده است

محمدوزیر، جوان نابینا در غزنی، با شکایت از محروم‌بودن افراد دارای معلولیت از شغل‌های دولتی، می‌گوید که سهمیه‌ی افراد دارای معلولیت که در نظام جمهوری از سه تا پنج درصد بود، اکنون نادیده گرفته شده است و حتا در اداره‌های دولتی این ولایت، به آنان راه داده نمی‌شود.