صدها بازرگان در برابر یک بانک خصوصی در کابل اعتراض کردند

صدها بازرگان افغان صبح روز یک‌شنبه، ۱۵ عقرب، به دلیل بسته‌ماندن پول‌های شان، به گونه‌ی اعتراضی در برابر یکی از بانک‌های خصوصی در کابل گرد هم آمدند و ادعا کردند که دو میلیون دالر سرمایه‌ی شان در این بانک مسدود شده‌ است. آنان می‌گویند که از هشت ماه به این سو پولی به آن‌ها داده نمی‌شود.