عبدالغنی برادر: زراعت در افغانستان مکانیزه می‌شود

میله‌ی دهقان و سی‌ومین نمایش‌گاه چهارروزه‌ی بهاری محصولات زراعتی سال ۱۴۰۳، روز چهارشنبه، ۱۲ ثور، در بادام‌باغ کابل گشایش یافت. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، در هنگام گشایش این نمایش‌گاه می‌گوید که میزان فرآورده‌های کشاورزی افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه اندک است.