سازمان بین‌المللی مهاجرت: در ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰۰ شهروند افغانستان در مسیر مهاجرت جان داده اند

سازمان بین‌المللی مهاجرت به تازگی با نشر گزارشی گفته است که در یک دهه‌ی پسین بیش از ۶۳ هزار تن در مسیر مهاجرت شان را از دست داده یا ناپدید شده ‌که یک سوم آن از کشورهای جنگ‌زده مانند افغانستان اند