محدودیت‌های آموزشی و کاری؛ شماری از زنان در کابل به خیاطی رو آورده اند

پس از فروپاشی حکومت پیشین و بازماندن دختران و زنان از آموزش و کار، شماری از آن‌ها برای فرار از ناخوشی ناشی از ماندن در خانه، به کار در بخش صنایع دستی و خیاطی رو آورده اند. در این گزارش، سلام‌وطندار با ۳۰ زن گفت‌وگو کرده است که پس از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، به آموختن خیاطی رو آورده اند.