خشک‌سالی در فاریاب بیش‌تر کشت‌زارهای گندم للمی را از بین برده است

حمیدالله، کشاورزی در فاریاب، می‌گوید: «امسال گندم کشت کردیم، سوخت. چه طور کنیم مشکلات بسیار زیاد است؟ سرگردان کشاورزی استم، پایم نیز لنگ است. گندم هم امسال نشد. دهقان مثلی که مرده است. امسال چهار یا پنچ سال شده، خشک‌سالی است و حاصلات ما سوخت.» او، می‌گوید که همه درآمدش را از راه کشاورزی و دام‌داری به دست می‌آورد؛ اما به دلیل خشک‌سالی، همه فرآورده‌هایش از بین رفته است.