غیرفعال‌بودن چراغ‌های ترافیکی در شهر غزنی، سبب بی‌نظمی ترافیکی در این شهر شده است

ازدحام وسایط در شهر بی‌چراغ غزنه. چهارراهی‌های مهم شهر غزنی در واپسین سال‌های حکومت جمهوری گواه نصب چراغ‌های ترافیکی بود و برای مدتی جدا از مدیریت ترافیک شهری، سبب زیبایی شهر نیز شده بود؛ اما این چراغ‌ها از دو سال به این سو غیرفعال اند و دستگاه‌ها و چراغ‌های آن زیر خاک و غبار جاده‌ها گم شده است.