خرابی شاه‌راه نورستان_کنر؛ رانندگان: پولی که به دست می‌آوریم، در عوارض موتر مصرف می‌شود

شماری از باشندگان نورستان و رانندگان در این ولایت، با شکایت از خرابی شاه‌راه نورستان_کنر، می‌گویند که از ۲۰ سال به این سو، هیچ نهادی برای ساختن این مسیر تلاش نکرده است. آن‌ها، به سلام‌وطندار می‌افزایند که خامه‌بودن شاه‌راه نورستان_کنر، سبب شده است که نتوانند بیماران شان را سر وقت به شفاخانه برسانند.