سازمان همکاری اسلامی «صندوق امانتی بشردوستانه» برای افغانستان ایجاد می‌کند

سازمان همکاری اسلامی، اعلام کرده است که کشورهای عضو این سازمان تعهد کرده‌اند، «صندوق امانتی بشردوستانه» برای افغانستان با پشتی‌بانی بانک توسعۀ اسلامی ایجاد ‌کنند. این سازمان در پایان نشست فوق‌العادۀ شورای وزیران خارجه، راه‌کار‌هایی را برای ارایۀ کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در نظر گرفته است.