یونیسف: روزانه تا ۸ مورد سوءتغذیۀ شدید کودکان در شفاخانۀ اندراگاندی ثبت می‌شود

دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، می‌گوید که با عمیق‌ترشدن بحران بشری در افغانستان، شفاخانۀ صحت طفل اندراگاندی در کابل، روزانه تا هشت مورد سوءتغذیۀ شدید کودکان را ثبت می‌کند. یونیسف گفته است که کارمندان صحی شفاخانۀ اندراگاندی، با پول و بودجۀ شخصی برای کودکان بیمار دارو می‌خرند.