مروری به زندگی زنانی که دوره‌ی ترک اعتیاد را در یک مرکز درمانی در کابل سپری می‌کنند

شفاخانه‌ی ۱۵۰ بستر ویژه‌ی ترک اعتیاد زنان و کودکان در ناحیه‌ی دوازدهم شهر کابل؛ جایی که به زنان و کودکان کمک می‌کند دوره‌ی بازپروری شان را طی کنند و به عنوان افراد سالم به جامعه بازگردند. در این گزارش، به درد دل زنانی گوش دادیم که ۱۵ روز نخست دوره‌ی ۴۵روزه‌ی ترک اعتیاد شان را با شوک‌های عصبی، تهوع‌ها و تشنج‌ها پشت سر گذاشته اند.