هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان از سقوط نظام اقتصادی افغانستان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (UNHCR) از سقوط نظام اقتصادی افغانستان هشدار داده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در نشست مجازی ژنوا گفته که وضعیت ناپایدار اقتصادی در افغانستان، سبب مهاجرت بی‌پیشینۀ شهروندان این کشور شده است.