از یک‌صدوسومین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه در کابل گرامی‌داشت شد

هم‌زمان با یک‌صدوسومین سالگرد دوستی افغانستان و ترکیه، انجمن فارغ‌التحصیلان ترکیه با هم‌کاری بنیاد معارف ترکیه در افغانستان و دفتر تیکا در کابل، برنامه‌ای را به هدف گسترش روابط فرهنگی دوجانبه برگزار و از یک‌صدوسومین سال‌روز امضای پیمان دوستی میان ترکیه و افغانستان در کابل گرامی‌داشت کرد.