بیست‌ودومین سال‌روز حمله‌ی یازده‌ی سپتمبر؛ آگاهان: پیامدهای آن برای افغانستان زیان‌بار است

حمله‌ی شبکه‌ی القاعده به برج مرکز تجارت جهانی در امریکا، ۲۲ سال پیش از امروز؛ حمله‌ای که دید جهان را به امنیت و تروریزم جهانی تغییر داد و پیامدش دامن‌گیر افغانستان و شهروندانش شد و تا کنون ادامه دارد.