زندگی زنان بی‌سرپرست افغان در پاکستان؛ «۳۰۰ کلدار درآمد دارم و شب را گرسنه می‌گذرانم»

صدها زن بی‌سرپرست افغان در پاکستان که به دلیل مشکلات امنیتی و شماری از محدودیت‌ها به پاکستان رفته اند، زندگی دشواری را سپری می‌کنند. این زنان بی‌سرپرست افغان در مناطق مختلف پاکستان زندگی می‌کنند و از زندگی به تنگ آمده اند.