وزارت صحت تنها ۳.۴ درصد هزینه‌ی درمان بیماری‌های شهروندان را تأمین می‌کند

محمدحسن غیاثی، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، گرامی‌داشت از این روز را گامی مهم در راستای دادخواهی برای پوشش صحی همگانی عنوان می‌کند و می‌گوید که هزینه‌ی درمان برای شهروندان کشور کمرشکن است و این وزارت تنها ۳.۴ درصد هزینه‌ی درمان بیماری‌های شهروندان را تأمین می‌کند.