پس از یک سال؛ دختران ویلچرران هراتی به‌هدف مبارزه با پولیو رقابت کردند

شماری از دختران ویلچرران هراتی پس از گذشت یک سال از حاکمیت امارت اسلامی، امروز به‌هدف مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان باهم رقابت کردند. شماری از این دختران که در نتیجۀ بیماری پولیو فلج شده‌اند و عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال هرات هستند، می‌گویند که هدف آنان از برگزاری این رقابت، آگاهی‌دهی دربارۀ بیماری پولیو است.