آگاهان: پاکستان در برابر امارت اسلامی دیپلماسی دوگانه دارد

به ‌تازه‌گی منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل گفته است که به رسمیت‌شناختن امارت اسلامی افغانستان بسته‌گی به تصمیم و هماهنگی جامعۀ جهانی دارد. به گفتۀ منصور احمد خان، مسألۀ مهم توافق کشورهای منطقه بر سر روند مشورتی برای به رسمیت‌شناختن امارت اسلامی‌ست و موضع این کشورها برای امارت اسلامی مهم پنداشته می‌شود.