۹۰۰ کودک خیابانی در هرات از یک دورۀ آموزشی فن و حرفه فارغ شدند

مؤسسۀ «هِلپ» جرمنی، روز گذشته به ۹۰۰ کودک و نوجوان خیابانی در هرات که یک دورۀ آموزشی فن و حرفه را سپری کرده‌اند، سند فراغت توزیع کرد. مبین، یکی از دریافت‌کننده‌گان این حمایت است. او می‌گوید شش ماه می‌شود که حرفۀ بخش ترمیم لوازم خانه را آموخته است و از این پس می‌تواند وارد بازار کار شود و در اقتصاد خانواده‌اش کمک کند.