برای درمان سرطان شفاخانه‌های تخصصی ساخته می‌شود

عبدالباری عمر، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت‌ عامه، امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که امکانات کنونی برای درمان سرطان بسنده نیست و آنان به‌منظور درمان این بیماری در پایتخت و زون‌های/حوزه‌های کشور، شفاخانه‌‌های تخصصی و معیاری می‌سازند.